Etický kodex zastupitele - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Etický kodex zastupitele

Samospráva

Etický kodex člena zastupitelstva       
           Obce Smolné Pece


Preambule


      My, členové zastupitelstva Obce Smolné Pece, zvolení v demokratických volbách jsme se slibem zavázali
občanům naší obce k výkonu veřejné služby v jejich zájmu a zájmu obce jako jejich zástupci při správě věcí veřejných. Přijímáme tuto veřejnou funkci s vážností i odpovědností spojenou s jejím významem, postavenou na základech svědomí, důvěry,  zásadách morálních a právních, což dokládáme tímto etickým kodexem.  

I. Veřejná funkce


1. Člen zastupitelstva si je plně vědom, že je zástupcem všech občanů obce,  tuto funkci si zvolil dobrovolně a vážně, aby                                                                                        
   zastupoval zájmy občanů a obce.
2. Slibem a svou ctí se člen zastupitelstva zavázal ke svědomité a důvěryhodné práci při výkonu veřejné funkce, kterou vykonává
     nestranně a nezávisle,
   
v souladu s Ústavou a zákony České republiky.
3. Člen zastupitelstva je ze své funkce odpovědný všem občanům Obce Smolné Pece.
4. Funkce člena zastupitelstva je veřejná. Veřejnost funkce spočívá v hájení postavení a prosperity Obce Smolné Pece a jejích  občanů.
5. Člen zastupitelstva má stále na vědomí, že svým slibem převzal významnou roli, jejímž prostřednictvím má pravomoc zásadně ovlivňovat rozvoj a
   prosperitu obce a život jejích občanů.
6. Člen zastupitelstva dbá na řádný chod celé samosprávy.
7. Člen zastupitelstva se účastní každého zasedání zastupitelstva a svou důvodnou neúčast řádně omluví.
8. Při hlasování se řídí objektivně  zjištěnými skutečnostmi, bez předsudků a zaujatosti, v souladu s právními předpisy.
9. Na zasedání přichází člen zastupitelstva připraven. Žádá od ostatních členů zastupitelstva dostatečné informace důležité pro jeho rozhodnutí ve věci, sám

   poskytuje ostatním členům zastupitelstva informace pro ně rozhodné pro utvoření vlastního názoru.


II. Střet zájmů, bezúhonnost


1. Při výkonu veřejné funkce se mohou soukromé zájmy člena zastupitelstva dostat do konfliktu s jeho postavením a rozhodovací pravomocí v

   zastupitelstvu. Své soukromé zájmy však čestně podřizuje svému veřejnému poslání. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda vyplývající  
   pro člena zastupitelstva, pro členy jeho rodiny, nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž  má nebo měl pracovní nebo obchodní styky.
2. Člen zastupitelstva pravdivě a úplně informuje ostatní členy zastupitelstva před  projednáváním o svém vztahu k projednávané věci, ve které se jeho

   soukromé zájmy kryjí se zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu jeho funkce.
3. Své dočasné postavení člen zastupitelstva nevyužívá při výkonu svých soukromých zájmů k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob.
4. Nezneužívá ve prospěch vlastní, osob blízkých nebo v soukromý prospěch třetích osob informace získané při výkonu veřejné funkce.
5. Člen zastupitelstva se zdrží jakéhokoliv chování, které by vyvolalo pochybnosti o jeho důvěryhodnosti a bezúhonnosti a navodilo podezření ze zaujatosti,

   nebo ze střetu zájmů.
6. Člen zastupitelstva nesmí poškodit svým jednáním a vystupováním jméno a zájmy Obce Smolné Pece a jejích občanů. Jedná vždy s ohledem na jejich
   prospěch současný i budoucí, který je jeho prioritou.
7. Vzhledem ke své veřejné funkci si člen zastupitelstva uvědomuje, že každé jeho jednání je podrobováno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si
   zasloužil a udržel její důvěru.

III. Dary a výhody


1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup,

   nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je povinností.
2. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí
   přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

IV. Vztah k úředníkům a občanům


1. Člen zastupitelstva respektuje práci účetní obce a její vázanost právními předpisy a nezasahuje bez důvodu do její práce.
2. Člen zastupitelstva má na mysli při každém jednání rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost, čest a právo každého vyjadřovat svůj názor.
3. Člen zastupitelstva je připraven podávat občanům informace na otázky týkající se výkonu jeho funkce a plnění úkolů s tím spojených a to vždy pravdivě,

   srozumitelně a nezamlčet podstatné náležitosti, s výjimkou těch, které podléhají utajení podle zákona.

V. Závěrečná ustanovení


1. Člen zastupitelstva se ztotožňuje se všemi ustanoveními tohoto etického kodexu a při výkonu svého mandátu se bude řídit jeho ustanoveními.
2. Porušení ustanovení Etického kodexu projedná zastupitelstvo na podnět zastupitele.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky