Zápis ze 4. mimořádného jednání Obecního zastupitelstva Smolné Pece,  

   které se uskutečnilo 11.prosince na Obecním úřadu ve Smolných Pecích

 

Přítomni:  J.Redlová, R.Marečková, Z.Cikhardt, Jan Engliš, M.Tvrdý, M.Stepanovová.                                                            

                                                                                                                Omluven:  F.Bláha

Jednání řídila: starostka J.Redlová                                                          Další zúčastnění: nikdo

Zapisovatelka: A.Bláhová

 

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2.  Schválení programu jednání

 

 1. Obecní zastupitelstvo zvolilo tyto ověřovatele zápisu: Margita Stepanovová  a

       Zdeněk Cikhardt

 1. Obecní zastupitelstvo ( dále jen „OZ“) schválilo tento navržený program jednání:

1.     Zahájení, prezenční listina

2.     Volba ověřovatelů zápisu

3.     Schválení programu jednání 

4.     Kontrola plnění usnesení z 27.11.2006

5.     Schválení zápisu usnesení ze zasedání OZ ze dne 27.11.2006

6.     Schválení dohody o splátkách mezi Obcí Smolné Pece a LB s.r.o.

7.     Jmenování krizového štábu obce podle zákona 240/2000 Sb.

8.     Výsledek přezkoumání hospodaření obce

9.      Různé

1.     Seznámení se zápisem z mimořádné vnitřní kontroly

2.     Zpráva o nové pracovní náplni účetní obce, změně pracovní smlouvy,  novém platovém výměru úpravě vnitřního platového předpisu

3.     Zpráva o uzavření hmotné odpovědnosti se zaměstnanci obce

 

Usnesení OZ č. 28/06

      OZ schvaluje navržený program jednání

 

Usnesení OZ č. 29/06

      Kontrola plnění usnesení OZ ze dne 27.11.06

a)  OZ bere na vědomí splnění úkolů ze zasedání OZ ze dne 27.11.2006, a to:

      13/06 - opravení textu v jednacím řádu OZ;

      14/06 b) – podepsání smlouvy s KSÚS KK;

      24/06 b)  - účast starostky při řízení o odstranění nepovolené stavby „Babiččin dvoreček“

 1. OZ revokuje usnesení č. 10/06 b) v tom smyslu, že 2. písemná urgence platby dlužného nájemného LB s.r.o. není nutná s ohledem na výsledek osobního jednání starostky s oběma jednateli dne 6.12.06

 

Usnesení OZ č.30/06

OZ schvaluje zápis usnesení ze zasedání OZ dne 27.11.2006.

 

Usnesení OZ č. 31/06

OZ a) bere na vědomí zprávu starostky o výsledku osobního jednání s jednateli spol.

          LB s.r.o. manželi Lexovými a ing. Frausem na obecním úřadě dne 6.12.06 ve věci 

          dlužného nájemného a

b) schvaluje sjednaný splátkový kalendář:

     prosinec 2006           150.000 Kč

     leden 2007                150.000 Kč

     únor 2007                 100.000 Kč

     březen 2007              110.500 Kč ?

s tím, že každá splátka musí být uhrazena do každého posledního dne uvedeného měsíce pod ztrátou výhody splátek a kdykoliv do 31.března je možné jednotlivé splátky navýšit nebo uhradit najednou zbytek dluhu.

c)   Úhrada nájemného za rok 2007 bude řešena samostatně v průběhu I.čtvrtletí 2007.  

 

Usnesení OZ č. 32/06

OZ bere na vědomí, že Zdeněk Cikhardt, Jan Engliš a Miroslav Tvrdý byli jmenování

starostkou do krizového štábu obce, který podle § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. může

starostka zřídit jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací. 

 

Usnesení OZ č. 33/06

OZ bere na vědomí Zápis č.j. 330/KN/06 z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1. do 30.9.2006 jako celek, kterou provedli ve dnech 28. a 29.11.2006 kontroloři KÚ KK a k nápravě chyb a nedostatků, pokud již nebyly odstraněny, přijímá opatření v níže uvedených samostatných usneseních podle jednotlivých bodů „Zápisu“.

 

      Usnesení OZ č. 34/06

       K bodu zápisu 1.3  - Podle § 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

       územních rozpočtů ustanovení ukládá obci zpracovat rozpočtový výhled na 2 – 5 let a

       v návaznosti na něj vypracovává svůj roční rozpočet.

       O p a t ř e n í:

       OZ ukládá finančnímu výboru zpracovat rozpočtový výhled na období 2007 – 2010.

       Zodpovídá:  Z.Cikhardt                                                                  Termín: 18.12.2006

 

      Usnesení OZ č. 35/06

      K bodu zápisu 1.4Nebylo provedeno rozpočtové opatření u přijatých prostředků 

      z jiných veřejných rozpočtů, v tomto případě při příjmu dotace na konání voleb do

      zastupitelstva obce.

      O p a t ř e n í  se neukládá, protože náprava již byla provedena usnesením č.15/06

      z 27.11.2006.    

   

      Usnesení OZ č. 36/06

      K bodu zápisu 1.5Na zasedání zastupitelstva obce 14.6.2006 zastupitelstvo schválilo

     výplatu odměn členům zastupitelstva zpětně za I.pololetí 2006 bez uvedení výše a zároveň

      schválilo vyplácení měsíčních odměn zastupitelům od července 2006 rovněž bez uvedení

      výše. Odměny byly skutečně vypláceny pouze 3 členům- předsedům finančního a kontrol-

      ního výboru a jednomu členovi zastupitelstva v srpnu 2006 za období leden – červenec z

      pokladny OÚ souhrnným pokladním dokladem ve výši 230 Kč měsíčně pro každého výše

      uvedeného. Kontrola konstatovala, že odměny byly vypláceny ve výši, kterou neschválilo

       zastupitelstvo obce.

      O p a t ř e n í  týkající se schválení výše odměn se neukládá, protože výše odměn

      nových zastupitelů a předsedů výborů byla schválena usnesením  OZ č.9/06 ze dne

      8.11.2006.

      O p a t ř e n í  týkající se povinnosti vyplácet odměny zastupitelům a předsedům výborů 

      měsíčně se ukládá účetní obce.

      Zodpovídá: A.Bláhová - účetní obce                                                   Termín: trvale 

 

Usnesení OZ  č. 37/06

      K bodu zápisu 3.2Kontrolou bylo zjištěno, že hospodářský výsledek za rok 2005 ve výši

      551.066 Kč  nebyl do konce kontrolovaného období finančně vypořádán. O jeho použití

      nebylo do 30.9.2006 zastupitelstvem obce jednáno.

      O p a t ř e n í :  Na zasedání OZ dne 18.12.2006 předložit návrh na finanční vypořádání

      HV za rok 2005.

      Zodpovídá: A.Bláhová – účetní obce                                                   Termín: 18.12.2006

 

Usnesení OZ  č .38/06

      K bodu zápisu 3.4Výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor za prosinec 2005

      byly účtovány až v únoru 2006 v okamžiku jejich úhrady. Podpisy osoby odpovědné za

      formální správnost a účetní případ na pokladních dokladech se neshodují s podpisy na

      podpisových vzorech dle směrnice obce č.1/2003. Jednotlivé pokladní doklady nejsou 

     opatřeny podpisy osoby oprávněné nařizovat a schvalovat přípustnost operace.

      O p a t ř e n í:

      a) Zachycovat a účtovat náklady a výnosy zásadně do období s nímž časově a věcně   

    souvisejí

 Zodpovídá: A.Bláhová                                                                    Termín: trvale

b) Při účtování vnějších i vnitřních účetních dokladů ověřujících provedení hospodářských operací,

o nichž se účtuje v účetnictví postupovat v souladu s vnitřní Směrnicí č.3

o oběhu účetních dokladů, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

     Zodpovídá: A.Bláhová – účetní obce                                             Termín: trvale

 

Usnesení OZ č. 39/06

      K bodu zápisu č. 8.2 Na zasedání zastupitelstva dne 14.6.2006 obec schválila pronájem

       pozemku p.č. 897/2 o výměře 10.690 m 2a rovněž byl schválen prodej pozemku p.č. 956/2

       o výměře 7.783 m2. V obou případech se jednalo o schválení konkrétnímu žadateli.

       Smlouvy nebyly uzavřeny z důvodu odstoupení ze strany kupujícího

       O p a t ř e n í:  Kontrolou prověřit plnění usnesení zastupitelstva obce,  předložit

       písemnou zprávu ve členění: - nesplněná usnesení OZ

                     - schválená, ale nerealizovaná usnesení OZ

 a podle povahy věci navrhnout nápravná opatření nebo revokaci usnesení.

  Zodpovídá: J.Engliš – předs.kontrolního výboru           Termín: rok 2006  do 18.12.06

                                                                                             rok 2005  do 31.1.07

 

Usnesení OZ č. 40/06

K bodu zápisu 11Pohledávky z hospodářské činnosti nebyly předepsány v okamžiku jejich vzniku. Bylo o nich účtováno až v době jejich úhrady. Pohledávka z pronájmu ložiska čediče za rok 2006 splatná dne 15.září ve výši 500.821 Kč zůstala k datu kontroly

neuhrazena.

 

O p a t ř e n í: Při účtování pohledávek postupovat podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českého účetního standardu pro ÚSC č. 501, odst. 5.2 a 5.3

Zodpovídá: A.Bláhová – účetní obce                                             Termín: ihned

 

Usnesení OZ č. 41/06

         K bodu zápisu 15.1a)  Některé účetní doklady - dodavatelské faktury jsou chybně 

      označeny  v části odběratele – „Obecní úřad“, správně má být „Obec“, protože obec je

      právnickou osobou.

      O p a t ř e n í:  Při likvidaci faktur kontrolovat, zda odběratel „Obec Smolné Pece“ je

       správně označen. Při chybném označení fakturu s průvodním dopisem vrátit dodavateli.

       Zodpovídá: A.Bláhová – účetní obce                                            Termín: trvale

                                        b) O pozemky prodané do září 2006 nebyla do data kontroly snížena

       pořizovací cena pozemku.

       O p a t ř e n í:  Při inventarizaci k datu 31.12.2006 dát do pořádku chybné údaje týkající

       se ceny pozemků.

       Zodpovídá: A.Bláhová – účetní obce                                            Termín: do 31.12.2006

 

      Usnesení OZ č. 42/06

      K bodu zápisu 15.3Při kontrole některých výdajových pokladních dokladů bylo

      zjištěno, že neobsahovaly podpisy osoby odpovědné za účetní případ. Podpis byl uveden

      v pokladní knize ke všem přijatým a vydaným realizovaným platbám v daném měsíci v

      souhrnu.

      O p a t ř e n í:  Stejné jako v případě č. usnesení OZ 37/06 b)

 

Usnesení OZ č. 43/06

      K bodu zápisu 16Vnitřními směrnicemi nejsou upraveny povinnosti obce a způsob

      aplikace vnitřního kontrolního systému dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

     Obec má vypracovány následující vnitřní směrnice, které je však třeba aktualizovat:

      - č.1/2001 o oběhu účetních dokladů, evidenci majetku, závazků inventarizací a likvidace

                  mezd, cestovních účtů, příspěvků na stravné s platností od 3.7.2001;

- č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďován, sběru, přepravy, třídění,   

                 využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2002;

      - č.3/2001 o seznamu účetních knih, číselných řad a jiných symbolů a zkratek používaných   

                       v účetnictví s platností od 3.7.2001;

      - č.1/2003 o podpisovém oprávnění osob jednajících jménem organizace, způsob podepi- 

                       sování dokladů a stanovení odpovědných osob s účinností od 1.2.2003.

      O p a t ř e n í:  a)  Pro činnost účetní jednotky Obec Smolné Pece již bylo zpracováno:

      Pracovní řád s platností od 1.12.2006, vnitřní platový předpis s platností od 1.12.2006,

Směrnice č. 1 pro provedení inventarizace s platností od 1.12.2006, Směrnice č. 2 o používání motorových vozidel a zajištění dopravy s platností od 1.12.2006,  Směrnice č. 3 o oběhu účetních dokladů s platností od 1.1.2007.  

       Dále je třeba zpracovat:

 1. Organizační řád, Směrnici o archivaci a úschově účetních záznamů

Zodpovídá: J.Redlová                                                         Termín: 31.12.2006      

 

 1. Směrnici o poskytování cestovních náhrad, spisový řád a Směrnici pro vedení pokladních operací

Zodpovídá: J.Redlová                                                       Termín: 31.1.2007

 

 1. Pravidla pro hospodářskou činnost a Směrnici pro oceňování majetku a závazků

Zodpovídá: J.Redlová                                                       Termín: 28.2.2007

 

4.     Směrnici o vnitřním kontrolním systému.

Zodpovídá: J.Redlová                                                        Termín: 31.3.21007

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení OZ č. 44/06

   K bodu zápisu 17Ke kontrole nebyl předložen zápis z jednání kontrolního a finančního

   výboru ani z  provedených kontrol. Lze se domnívat, že kontrolní ani finanční výbor

   v průběhu roku 2006 nepracoval.

   O p a t ř e n í:  Zpracovat písemně plán činnosti kontrolního a finančního výboru pro rok

    2007 a z jednání výborů předkládat OZ zápisy z jednání.

   Zodpovídají: Z.Cikhardt – předseda finančního výboru

                        J. Engliš – předseda kontrolního výboru

                                                                           Termíny: zápisy –trvale

                                                                                           plán činnosti do 31.1.2007

 

  Usnesení OZ č. 45/06

  OZ bere na vědomí zprávu starostky o provedení mimořádné vnitřní kontroly zaměřené

  na správnost určení platového tarifu podle platové třídy a platového stupně účetní obce

  Aleny Bláhové, o změně její pracovní smlouvy a nové pracovní náplni, o uzavření dohod

  o hmotné odpovědnosti se zaměstnanci obce.

 

   Součástí tohoto usnesení je zápis o průběhu a výsledcích hlasování a prezenční listina.

 

 

 

 

   Ověřovatelé zápisu:   Margita Stepanovová            ……………………………

 

                                      Zdeněk Cikhardt                   ……………………………

 

                          

 

 

                                                                                                     Jana Redlová

                                                                                                         starostka

 

 

 

 

   Příští jednání obecního zastupitelstva se koná 18.prosince 2006  v 17 hodin. 

 

 

 

Návrh programu jednání OZ dne 18.12.2006

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
  1. Kontrola plnění usnesení z 11.12.2006
  2. Schválení zápisu usnesení ze dne 11.12.2006
  3. Schválení rozpočtového výhledu na léta 2007 – 2010
  4. Schválení použití HV z roku 2005
  5. Zpráva předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení OZ r.2006
  6. Projednání nákladů na likvidaci odpadu a návrhu na novou vyhlášku o místním poplatku za likvidaci odpadu.
  7. Různé

 

 

 

                                                             Z á p i s

 o průběhu a výsledcích hlasování k usnesení zastupitelstva Smolné Pece dne 18.12.2006.

 

Číslo usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

A - ověřovatelé zápisu

6

0

0

B – program jednání

6

0

0

č.28/06

6

0

0

č.29/06            a)

6

0

0

                       b)

6

0

0

č.30/06

6

0

 

č.31/06            a)

6

0

0

                       b)

6

0

0

                       c)

6

0

0

č.32/06

6

0

0

č.33/06

6

0

0

č.34/06

6

0

0

č.35/06

6

0

0

č.36/06

6

0

0

č.37/06

6

0

0

č.38/06

6

0

0

č.39/06

6

0

0

č.40/06

6

0

0

č.41/06            a)

6

0

0

                       b)

6

0

0

č.42/06

6

0

0

č.43/06

6

0

0

č.44/06

6

0

0

č.45/06

6

0

0

 

Zapsala:A.Bláhová