Základní informace - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

Obecní úřad

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1

Oficiální název obce:  
Starosta

Smolné Pece
Rostislav Anděl

2

Důvod a způsob založení  

dle zákona č. 128/2000 Sb o obcích, v plném znění. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony,

3

Organizační struktura

4

Kontaktní spojení:

GPS
GSM obecní úřad:

Tel. starosta:

Tel. místostarosta
E-mail obecní úřad:

E-mail účetní obce
E-mail starosta:
E-mail místostarosta:

E-mail podatelna:
Adresa dat. schránky


Úřední hodiny:
Katastrální území:
Oficiální www stránky
Oficiální e-mail úřadu
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Smolné Pece 143, 362 25 Nová Role

50°17'27.492"N, 12°46'4.152"E

602 191 256

736 219 977

728 999 941
obec@smolnepece.cz, obec.smol.pece@volny.cz

obec@smolnepece.cz
starosta@smolnepece.cz
mistostarosta@smolnepece.cz

adbbivi


Pondělí:
13:00 - 17:00 (starosta)
15:00 - 17:00 (účetní)
Středa:
15:00 - 17:00 (účetní)
 
Ing. Milan Lembacher
 
e-mail: lembachermilan@volny.cz, tel. 608 362 000

5

Číslo účtu:

16527341/0100, KB Nejdek

6

IČ:

00573281

7

DIČ:

CZ00573281, Obec není plátcem DPH

8

Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska


8.2. Rozpočet

Rozpočet 2006
Rozpočet 2007
Rozpočtový výhled 2007-2010
Rozpočet 2008
Rozpočet 2009
Rozpočet 2010
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Rozpočtový výhled 2012 - 2014
Rozpočet 2014

Rozpočtový výhled 2014 - 2017

Rozpočet 2015

Rozpočtový výhled 2018 - 2020

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

Střědnědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021

Závěrečný účet 2016 vyvěšen 20. 6. 2017
Závěrečný účet 2017 vyvěšen 29. 6. 2018

9.

Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Možnosti podání žádosti o informace
Ústně
 • osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách
Písemně
 • osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách
 • poštou na adrese: Smolné Pece 143, 362 25 Smolné Pece
Elektronicky

Zveřejňování informací
Obec Smolné Pece zveřejňuje informace následujícími způsoby:
 • na úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu
 • na internetové (elektronické) úřední desce

Poskytování informací
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Žádost ke stažení zde

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

10  

Příjem žádostí a další podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně do protokolu nebo písemně.

11

Opravné prostředky:

Opravné prostředky

Odvolání
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12

Formuláře

13

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

 • všechny návody lze najít na portále veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz

 • rady a služby mvcr občan na úřadě

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

14

Nejdůležitější právní předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky

 • 15

  Sazebník úhrad za poskytování informací

  http://smolnepece.cz/Sazebinformace.doc

  16
  Licenční smlouvy
 • 16.1. Vzory licenčních smluv
    Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona
     č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k       
     informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 16.2. Výhradní licence
    V současné době nejsou pro Smolné    
    Pece poskytnuty žádné výhradní licence podle §
    14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
    přístupu k informacím, ve znění pozdějších
    předpisů
 • 17

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb:


  Seznam organizací

  Knihovna
  Vedoucí knihovny:
  Bc. Dagmar Klimentová,Smolné Pece 143, 362 25 Smolné Pece  Sazebník úhrad za poskytnuté údaje


  Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky