Zimní údržba - Obec Smolné Pece

OBEC SMOLNÉ PECE
Oficiální stránky obce
www.smolnepece.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zimní údržba

Informace o obci
 


PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY na období 2017/2018
 
OBCE Smolné Pece
 
 I.
 Úvodní ustanovení
 
1.        V souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s ustanoveními § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, stanoví tento plán pro zajištění zimní údržby komunikací v majetku obce Smolné Pece (dále jen „plán“) práva a povinnosti při úkonech zimní komunikací (dále jen „ZÚK“).
 
2.        Účelem plánu je úprava činností při výkonu ZÚK.
 
3.        Cílem ZÚK je zajistit zmírňování či odstraňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti cest vzniklých povětrnostními podmínkami, dle zásad stanovených tímto plánem.
 
 II.
 Základní pojmy
 
1.        Zaměstnancem se pro účely tohoto plánu rozumí vykonavatel ZÚK stanovený obcí.
 
2.        Obecně závaznými právními předpisy se pro účely tohoto plánu rozumí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 
3.        Schůdností místních komunikací se rozumí stav pro chodce, umožňující chůzi přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším předvídatelným okolnostem.
 
4.        Sjízdností místních komunikací se rozumí stav pro řidiče, umožňující jízdu přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším předvídatelným okolnostem.
 
5.        Závady ve sjízdnosti či schůdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti a schůdnosti, které nelze předvídat a nelze se jim přizpůsobit. Nepatří mezi ně takové závady, které se vyskytnou na místních komunikacích, na kterých se neprovádí žádná údržba, případně se provádí omezeně.
 
6.        Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, případně doprovázeným silným větrem nebo mimořádnou tvorbou ledovky či námrazy. Toto vše platí jen za předpokladu, že tyto živelné události způsobí neschůdnost či nesjízdnost místních komunikací na většině území obce.
 
  III.
 Základní povinnosti při výkonu ZÚK
 
 
Základní povinnosti zaměstnance
 
1.       Zaměstnanec je povinen zejména:
 
-          zajistit přípravu provádění prací dle tohoto plánu,
 
-          řídit a kontrolovat průběh takových prací,
 
-          vést předepsanou evidenci prací,
 
-          při zajišťování úkolů dle tohoto plánu spolupracovat s obcí, jejími orgány a Policií ČR,
 
-          zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v případě potřeby a v rozsahu stanoveném tímto plánem,
 
-          prostřednictvím pověřených pracovníků informovat obec o kalamitních či mimořádných stavech.

Technologické postupy
 
1.      Odklízení sněhu mechanickými prostředky musí být preferováno pro svou ekologickou a ekonomickou výhodnost. Sníh musí být odstraňován před svým zhutněním v důsledku provozu. S odklízením se započne v okamžik, kdy napadaná vrstva dosáhne 8 cm. Pokud sněžení trvá, opakuje se proces odklízení. K posypu se přistupuje, přestane-li spad sněhu a jeho vrstva na vozovce je pod 3 cm.
 
2.      Zdrsňování náledí a posyp inertními materiály spočívá v ulpění zrn posypového materiálu na náledí či sněhu, čímž se zvyšuje koeficient tření a zmírňuje se tak kluzkost. Toto řešení je řešením krátkodobým, z důvodu samovolného odstraňování materiálu z vozovky v důsledku provozu. Je proto možno provádět posyp směsnými materiály s přídavkem chemických posypových složek. Posyp s přídavkem chemických posypových složek se provádí na komunikaci p. p. č. 1942 - v místě stoupání na začátku komunikace a v místě stoupání u rozcestí u komunikace p. p. č. 769/2. Na ostatních komunikací se provádí posyp pouze inertními materiály.
 
3.      Ruční úklid sněhu a ruční posyp komunikací je vhodný zejména v místech, která nejsou dostupná mechanizačním prostředkům.

 Časové limity
 
1.      Zahájení údržby a zmírňování závad musí být provedeno neprodleně po zjištění jeho potřeby a pluhování musí probíhat již při spadu sněhu. Doba mezi vznikem závady a započetím nápravy nesmí v pracovní době zaměstnance překročit 30 minut a v době jejich pohotovosti 60 minut.
 
2.        Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se u místních komunikací I. pořadí důležitosti stanovuje na 4 hodiny.
 
3.        Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se u místních komunikací II. pořadí důležitosti stanovuje na 6 hodiny.
 
4.        Na místních komunikacích III. pořadí důležitosti se se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací započne až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 8 hodin.
 
 IV.
 Komunikace
 
Komunikace I. pořadí důležitosti
 
1.        Mezi tyto komunikace patří vozovky:
 
·  komunikace a cesta vedoucí k nádraží
 
·  komunikace p. p. č. 1942
 
Komunikace II. pořadí důležitosti
 
1.        Mezi tyto komunikace patří vozovky:
 
·         komunikace p. p. č. 786/15
 
·         komunikace p. p. č. 1940/1
 
 
Komunikace III. pořadí důležitosti
 
1.      Mezi tyto komunikace patří vozovky:
 
·         komunikace p. p. č. 778/29
 
·         komunikace p. p. č. 786/15
 
·         komunikace p. p. č. 793/6
 
·         komunikace p. p. č. 593/22
 
·         komunikace p. p. č. 776/2
 
·         komunikace p. p. č. 579/18

·           komunikace p. p. č. 862/1

 
 
2.      A jiné veřejné prostranství, či komunikace, nepatřící do I. II. pořadí důležitosti.
 
3.      Veřejné prostranství, včetně parkovacího místa u budovy obecního úřadu
 
4.      Veřejné prostranství před budovou obchodu
 
5.      Okolí nádob na tříděný odpad
 
6.      Okolí kontejneru
 
7.      Okolí kolem poštovních schránek
 
8.      Nezpevněné komunikace
 
·         komunikace p. p. č. 599/6
 
·         komunikace p. p. č. 612/9
 
·         komunikace p. p. č. 769/2
 
V.
 Rozdělení prací ZÚK
 
 
Zaměstnanci obsluhující mechanické prostředky
 
1.      Jan Engliš
 
2.      Rostislav Anděl

 
Rostislav Anděl odklízí sníh a provádí posyp s přídavkem chemických posypových složek o svátcích, v sobotu a v neděli.
 
Jan Engliš odklízí sníh a provádí posyp s přídavkem chemických posypových složek od pondělí do pátku.
 
Zaměstnanec neobsluhující mechanické prostředky

 
1.      Štěpán Petráš
 
 
1.      odklízí sníh tam, kde není možný úklid sněhu mechanickými prostředky
 
2.      provádí posyp inertním materiálem
 
3.      odklízí zbylý sníh po odklizení sněhu mechanickými prostředky
 
 
 
Smolné Pece dne: 24. 10. 2017
 
 
 
 Rostislav Anděl
 
Předseda kontrolního výboru
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky